1

Nazwa

Stowarzyszenie Przyjaciół Turskiego Domu”

Adres siedziby

Tursk 28, 69-200 Sulęcin

Data wpisu w KRS

06.05.2009

Numer KRS

0000329091

Regon

080342675

Dane dotyczące członków Zarządu:

Prezes

Anna Żmudzińska

Wiceprezes

Małgorzata Tomczak

Skarbnik

Stanisław Kowalczyk

Sekretarz

Izabela Kot

Członek

Jerzy Kargulewicz

2

Cele stowarzyszenia, zasady, formy i zakres działalności statutowej

Celami Stowarzyszenia jest działalność w zakresie:

 1. pomocy i zaspokajania potrzeb osób biednych, chorych, niepełnosprawnych oraz uzależnionych,
 2. wypoczynku dzieci i młodzieży,
 3. turystyki i krajoznawstwa,
 4. sportu , rekreacji i kultury fizycznej,
 5. profilaktyki uzależnień oraz przeciwdziałania patologiom społecznym,
 6. prowadzenie działań przeciw wykluczeniu społecznemu dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych
 7. ochrony i promocji zdrowia,
 8. ekologii i ochrony środowiska,
 9. kultury i sztuki,
 10. podtrzymywania tradycji narodowej i regionalnej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 11. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
 12. nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
 13.  prowadzenia działań w zakresie promocji i organizacji wolontariatu.
 14. integrowania lokalnej społeczności
 15. pomocy w zdobywaniu wiedzy i poszerzaniu zainteresowań
 16. poprawy walorów estetycznych i krajobrazowych regionu oraz jego promocja
 17. działań pomocowych i aktywizujących osoby starsze, przewlekle somatycznie  i psychicznie chore. 

3

Informacje o prowadzonej działalności gospodarczej

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej

4

Informacja o statusie Organizacji Pożytku Publicznego

Nie posiada

5 Rachunek bankowy

Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim o/ Sulęcin

03 8369 0008 7106 9948 2000 0020

79 8369 0008 7106 9948 2000 0010